Exhibition

 

Tadej Pogačar - A Colony


»Ako uzmemo Političku enciklopediju tešku četiri kilograma (1975., Savremena administracija, Beograd) iznenađuje kako je malo toga napisano o kolonijalizmu i koliko mnogo o dekolonizaciji i ne¬okolonijalizmu. Natuknice »kolonija« i »koloniza¬cija« nude samo zapis pojma na četiri jezika: ma¬kedonskom, slovenskom, engleskom, francuskom, njemačkom, ruskom i španjolskom. Osim srpskog, koji je službeni jezik ove enciklopedije. Zanimljiv izbor jezika, u enciklopediji nažalost nema prate¬ćeg teksta u kojemu bi autori pojasnili svoja meto¬dološka polazišta, među kojima bi možda pronašli i odluku za izbor jezika na kojima su zapisi natukni¬ca.
Makedonski i slovenski vjerojatno su se ondje našli prema jugoslavenskom ključu, ali bi morali, za dosljedno pridržavanje toga, ovi pojmovi biti zapi¬sani i na jezicima manjina. Ako je već hrvatski is¬pao zbog sličnosti da srpskim i u to smo vrijeme govorili o srpskohrvatskom. Razlikovanje je akutno postalo kasnije. Upravo kod pojmova vezanih na kolonijalizam je izbor stranih jezika poprilično od¬govarajući jer nedostaje samo portugalski i imali bismo kompletan izbor jezika kolonijalnih velesila. Ruski je s jedne strane važan zato jer enciklopedi¬ja kao prijelomnu točku dekolonizacije navodi Ok¬tobarsku revoluciju. Lenjin je naime u okviru razr¬ješavanja nacionalnog pitanja pojam prava naroda na samoodređenje, koji je tinjao već proljeća naro¬da u 19. Stoljeću, shvatio ozbiljno. Temeljem ovog prava Finska je dobila samostalnost, a za ‘tehnič¬ku’ izvedbu zadužio je Staljina. Upravo onog Stalji¬na koji je u prvom sljedećem krugu igre Zemlju kra¬sti, zimi, poslije njemačke invazije na Poljsku bio na čelu napada na Finsku da bi ju ponovno priklju¬čio Sovjetskom savezu. U ovoj je igri Finska upora¬bila logiku ‘neprijatelj mog neprijatelja je moj prija¬telj’ i odlučila se na suradnju s njemačkim rajhom, ali poslije rata zbog toga nije pretrpjela nikakve posebne sankcije jer se uspješno prikazala kao žrtva koja je mogla birati samo između dvije loše varijante.
S druge strane, uporaba ruskog u vezi s pojmovima vezanima na kolonijalizam zanimljiva je zbog odnosa Sovjetskog saveza prema država¬ma varšavskog pakta koji je imao ponešto sličnosti s neokolonijalističkim stilovima tradicionalnih ko¬lonijalnih velesila. (……)
Inače kod oba pojma, kolonije i koloniza¬cije preusmjereni smo na »dekolonizaciju«. Kao da nas autori enciklopedije žele preusmjeriti na happy end: Dekolonizacija označava istorijski pro¬ces likvidacije kolonijalizma u svetu. Ovaj proces je jedno od onih bitnih obeležja međunarodnih odnosa posle drugog svetskog rata koje odražava promene u odnosu snaga u međunarodnoj zajed¬nici, nastale zahvaljujući antikolonijalnim pokre¬tima i socijalističkim snagama uopšte i njihovom dejstvu na rušenje kolonijalnog sistema stvorenog u doba ekspanzije kapitalističkih država, posebno u imperijalističkom stadijumu njihova razvitka.«

Dejan Habicht

  

 
Galerija kula
Povratak na pocetnu stranicu Pošaljite nam e-mail
English Hrvatski